I. Informacje ogólne
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Rolety Witkowski - należy przez to rozumieć Rolety Żaluzje Ryszard Witkowski z siedzibą przy ul. Leśnej 31, 97-300 Piotrków Trybunalski; NIP 771-157-31-94.
Kupującym, Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Rolety Witkowski na tym portalu internetowym;
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez Rolety Witkowski, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów i usług Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie www sklepu dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3. Oferta przedstawiona w sklepie Rolety Witkowski nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

II. Ceny towarów i płatność
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Rolety Witkowski zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
a) za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki.
b) przelewem bankowym - na konto firmy Rolety Witkowski

III. Składanie i przyjmowanie zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie zamówienia formularzem lub e-mailem.
2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a) zamówienia za pobraniem - klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego zamówienia do realizacji z prośbą o sprawdzenie jego poprawności;
b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem - klient zostanie poinformowany e-mailem o wstępnym przyjęciu jego zamówienia do realizacji z prośbą o sprawdzenie jego poprawności a zrealizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe nr:

nr 30203000451110000000258070
Rolety Żaluzje Ryszard Witkowski
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leśna 31
konto: BGŻ BNP Paribas O/Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Grota-Roweckiego 5
SWIFT PPABPLPK
IBAN PL30203000451110000000258070

5. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.
6. Sklep Rolety Witkowski zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku tkaniny lub innego elementu potrzebnego do wykonania produktu. W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.


IV. Czas realizacji zamówienia
1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 16:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.
2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy, o którym klient będzie powiadamiany na każdym etapie przyjmowania zamówienia do realizacji.

V. Wysyłka zamówienia
1. Zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską.
2. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia.
4. Wybór firmy kurierskiej należy do Rolety Witkowski i ma na celu jak najszybszą wysyłkę zamówienia.
5. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.
6. Zmiana dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji z paragonu na fakturę VAT jest możliwa w ciągu 7 dni roboczych od momentu wystawienia dokumentu.

VI. Zmiany w zamówieniu
1. Ze względu na to, że większość naszych produktów jest wykonywanych pod aktualne zamówienie zmiany w zamówieniu są bardzo ograniczone.
2. Wszelkie korekty zamówienia(ń) są możliwe jedynie na etapie przyjmowania zlecenia. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia korekty nie będą możliwe. Każdą korektę przed przystąpieniem do realizacji potwierdzamy dodatkowym e-mailem.

VII. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty
1.Klient może odstąpić od zamówienia wyłącznie wtedy, gdy zamówienie nie zostało przekazane do realizacji. Rezygnacja taka wymaga formy e-mailowej. Anulowanie zamówienia potwierdzamy e-mailem.
2.Ponieważ rolety są produktem wykonywanym pod specjalne zamówienie każdego klienta, uwzględniając m.in. rodzaj rolety, jej wymiar, kolor tkaniny itp., nie ma możliwości ich zwrotu (ponieważ np. nie ma możliwości odsprzedaży takich rolet innemu klientowi). Podstawa prawna Ustawa z dnia 02.03.2000r. o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3 ust.4) " Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą"
3.Jeżeli ograniczenia technologiczne nie pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie danego produktu, firma Rolety Żaluzje Ryszard Witkowski może odstąpić od sprzedaży danego asortymentu.

VIII. Reklamacje
1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy wydrukować i odesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z produktem na adres:
Rolety Żaluzje Ryszard Witkowski
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Leśna 31
2. Do przesyłki należy załączyć:
- opis reklamacji (prosimy o wydrukowanie i załączenie do przesyłki zgłoszenia reklamacyjnego).
- Państwa dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota do zwrotu.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
5. Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów standardowych i niestandardowych, które wcześniej zostały przerobione przez klienta ( np. skrócenie, doszycie itp.)
6. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
7. Przesyłki reklamacyjne wysyłane do Rolety Witkowski za pobraniem nie będą odbierane.
8.W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty pocztowej za odesłanie towaru.
9.Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, to produkt wymieniamy na pełnowartościowy.
10.W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje do wyboru inne dostępne u niego produkty.
11.W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego ponosi Sklep.
12.Okres gwarancji - 1 rok. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia zrealizowania przez Sklep zamówienia, nie podlegają rozpatrzeniu.

IX. Ochrona danych osobowych i znaków towarowych
1. Informujemy, że zgodnie z art.156 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nazwy producentów i znaki towarowe są ich prawną i zastrzeżona własnością. Powołane w Sklepie nazwy producentów i znaki towarowe użyte są jedynie w celach informacyjnych
2. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta jest Rolety Witkowski.
3. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Rolety Witkowski
4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
5. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.
6. Rolety Witkowski nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
7. Rolety Witkowski nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

X. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
2. Rolety Witkowski uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
4) siły wyższej.
3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Rolety Witkowski zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
rolety wewnętrzne